B-Scale

בעזרת מתקן ייעודי ואפליקציית המובייל, מתאפשרת שקילה יומית קלה של התינוק.

האפליקציה מתחברת למתקן השקילה בעזרת BT, מציגה את הנתונים, שומרת היסטוריה, משווה לתקנים בינלאומיים ונותנת התראות במקרה הצורך.

טכנולוגיות

אפליקציית מובייל  – Flutter

1
9
8
7
6
5
4
3
2